So sánh ngôn ngữ lập trình PHP và Python
Công ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ Hoàng Hải IT

So sánh ngôn ngữ lập trình PHP và Python

13-11-2019
phân biệt 2 ngôn ngữ lập trình PHP và Python

Bài viết này được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau (bằng tiếng anh) cộng với kinh nghiệm viết PHP trong 5 năm và Python trong 5 tháng của tôi :D .

I.Giống nhau :

 • Là ngôn ngữ cao cấp , thông dịch và dịch kiểu động
 • Mã nguồn mở
 • Cộng đồng lập trình viên rộng lớn
 • Dễ học (so với Java , C hay Perl)
 • Dễ mở rộng (so với Java C++)
 • Rất khả chuyển , chạy được trên nhiều nền tảng mã không phải biên dịch lại (taats nhiên rồi) hay sửa code

II.Khác nhau :

1.PHP hơn

 • PHP kế thừa các curly braces để đánh dấu code block của C và dấu $ của Perl
 • Các câu lệnh switch và vòng lặp do..while
 • Toán tử gán , increment và decrement (++ và --)
 • Toán tử ternary operator/statement (... ? ... : ...)
  • Trong Python 2.5 có câu lệnh if .. else có tác dụng tương tự ("X if C else Y")

 • array rất mạnh ,đùng cho cả list và dict
 • tham chiếu ('$a =& $b' tức là khi biến  $b thay đổi, thì biến $a cũng thay đổi)

 • Có cả private, protected và public access modifiers cho cả phương thức và thuộc tính
 • Dùng cả abstract và final modifiers cho cả classes và methods
 • Có interfaces
 • $this là đối tượng mặc định , và không cần truyền ngược self để định nghĩa method như Python ( với Python chỗ này hơi chuối để định nghĩa test là method của một lớp cần định nghĩa :                                 def test(self)
 • Hỗ trợ code trên nhiều dòng (với Python phải thêm dấu \ vào cuối dòng nếu muốn)
 • Comment sướng hơn Python (# /* //)

(Các bạn đọc có đóng góp gì cứ comment nhét)

2.Python hơn

 • Ngôn ngữ sử dụng với các mục đích chung (Python có thể dùng để lập trình hầu hết mọi thứ , trong khi PHP chỉ dùng để lập trình web hay console . Tất nhiên có thể làm được việc khác nhưng không đáng kể )
 • Sử dụng indentation (thụt vào đầu dòng, và dòng mới) thay thế cho các dấu curly braces để đánh dấu các code block . (Tất nhiên là trông đẹp hơn , nhưng không thân thiện với HTML template cho Web )
 • Có namespaces và modules (PHP 5.3 mới có namespaces)
 • Truyền biến cho hàm hiệu quả hơn PHP nhờ cặp key=value pair , hỗ trợ tốt hơn cho giá trị mặc định của biến truyền vào hàm
 • Cho phép đa thừa kế (không biết là hay hay là dở nữa)
 • Introspection tốt hơn PHP Reflection
 • Mọi thứ từ biến tới đối tượng đều có kiểu tham chiếu
 • Có Threading
 • Document tốt hơn PHP  (nhưng chắc chắn là ít TUT ,Guide,comment,... hơn PHP)
 • Có thể lập trình GUI (Tất nhiên là PHP cũng có thể nhưng không thể bằng)
 • Có thể chạy trên .Net với IronPython hay nền Java với Jython (PHP cũng có thể chạy trên Java thậm chí trong cả các Application Server)
 • Có web server,Application server riêng , 100% viết bằng Python  .
 • Có lambdas và các hàm hỗ trợ để xây dựng hàm (PHP có create_function và closure)
 • cached byte-code (PHP cũng có nhưng không tốt bằng )
 • Unicode được hỗ trợ tốt hơn
 • Kiểm soát lỗi ngoại lệ tốt hơn
 • Chạy nhanh hơn PHP (Đúng là nhanh hơn nhưng ngốn CPU và Ram khủng khiếp :D )

GỌI ĐIỆN SMS CHỈ ĐƯỜNG
Loading